​De MR

De MR (medezeggenschapsraad) behartigt de belangen van kinderen, leerkrachten en ouders. De leden van de raad denken en beslissen mee over bepaalde onderwerpen met schoolleiding en schoolbestuur, met name op het gebied van beleidszaken. Om haar taken goed te kunnen uitvoeren is het van belang dat de MR zo goed mogelijk geïnformeerd is. Hiervoor voert de MR regelmatig ​overleg met de directie en wordt ze betrokken bij o.a. sollicitaties, vaststelling formatie, schoolplan, onderwijsinhoudelijke zaken, huisvesting, schoonmaak en veiligheid. De activiteiten van de MR zijn bij wet geregeld (Wet op de Medezeggenschap Onderwijs).

De MR bestaat uit een evenredig aantal leden van ouders (4) en personeel (4) en vergadert ongeveer één keer in de zes weken, of zo vaak het nodig is. De vergaderingen zijn altijd openbaar, dat wil zeggen dat het ouders vrij staat een vergadering bij te wonen. Elke twee jaar zijn er verkiezingen voor nieuwe MR-leden, waaraan alle ouders kunnen deelnemen. De directeur is geen lid van de MR maar functioneert als toehoorder en adviseur.

Op De IJsbreker bestaat de MR uit:

De oudergeleding MR-leden:
Erik van der Linden, vader van Jules uit groep 8B.
Laurina Cerredo, moeder van Boaz uit groep 6A.
Karla de Bruin, moeder van Meike uit groep 4C
Hanane Abaydi, moeder van Firdaous groep 4C en Kaouthar 1/2C

De personeelsgeleding MR-leden:
Elske van Ettinger, groep 4c (e.van.ettinger@askoscholen.nl)​​
Remko Robijn, groep 4c (r.robijn@askoscholen.nl)
Petra Kerkhof, groep 8A (p.kerkhof@askoscholen.nl)
Kirsten van Werven, groep 7A (k.van.werven@askoscholen.nl)

 U kunt altijd de MR benaderen als u bepaalde vragen heeft, dit kunt u persoonlijk doen, maar nog makkelijker is even een mailtje te sturen naar: ijsbreker.mr@askoscholen.nl. Of u kunt één van de emailadressen van bovenstaande teamleden gebruiken.

Klassenouders

Wij hebben in elke groep 2 klassenouders. U kunt zich hiervoor altijd na de zomervakantie opgeven bij de juf/meester van uw kind. De klassenouder is de contactpersoon tussen de ouders en de leerkracht van een bepaalde groep. De leerkracht kan ook allerhande hulp vragen aan de klassenouder. De klassenouder helpt bijvoorbeeld bij het schoolontbijt in de klas, of bij het kerstdiner, of gaat mee naar de bibliotheek met de kleuters, of helpt bij het maken van de Sinterklaashoedjes. Ook regelt de klassenouder bijvoorbeeld dat er voldoende ouders aanwezig zijn bij bepaalde activiteiten.

Commissies

Wij werken op De IJsbreker niet met een ouderraad maar met oudercommissies. U werkt hierin samen met een groepje teamleden die ook in deze commissie zitten. U kunt zich voor deze commissies opgeven bij Shirley Nauta. (s.nauta@askoscholen.nl) We zoeken altijd ouders voor de volgende commissies: Sinterklaas, Kerst, Paas, Avond 4 daagse, Sportdag, Themafeest en Schoolfotograaf.

Ouders in de klas

Op De IJsbreker vinden wij het belangrijk om ouders zo veel mogelijk bij de school te betrekken. Daarom vragen wij regelmatig of ouders ons kunnen helpen voor eenmalige klussen, zoals hulp bij vieringen, een projecthoek maken of vertellen over hun beroep of hobby, speelgoed schoonmaken, helpen met knutselen, naaien van verkleedkleding, meegaan met uitstapjes, planken ophangen, enzovoort.

Ook wordt er meer structurele hulp gevraagd van ouders. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om tuinouders, luizenouders, verkeersouders en bijvoorbeeld leesouders. Als u het leuk vindt om ons te helpen met onze schooltuintjes dan kunt u dit aangeven bij meester Klaas. Naar luizenouders zijn wij altijd op zoek, elke 1e maandag na een vakantie wordt er op luizen gecontroleerd en de woensdag erop volgt de nacontrole. Als u ons hiermee zou willen helpen laat u dit dan weten aan Janneke van Gorp, onze administratief medewerkster. Leesouders helpen op een vaste dag per week in de klas bij het lezen, als u dit ook zou willen dan kunt u zich opgeven bij de groepsleerkracht van uw zoon/dochter. U kunt zich opgeven bij Shirley Nauta.

In verband met het Corona-virus mogen er op dit moment helaas geen ouders in de school komen, behalve op afspraak. De meeste commissies gaan dan ook vooralsnog niet door. Natuurlijk hopen we dat deze situatie zsm weer verandert, we houden u op de hoogte!